banner vtca

Đào tạo

Bộ Tài chính vừa ban hành 1 số Thông tư hướng dẫn Luật QLT số 38 và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ. Bên cạnh đó Quốc hội, Chính phủ đã ban hành 1 số Nghị quyết, Nghị định, Quyết định về các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh chịu tác động của Covid-19. Để giúp các doanh nghiệp, ĐLT nắm bắt kịp thời các thay đổi về chính sách và gói giải pháp hỗ trợ nói trên; Hội Tư vấn thuế Việt Nam tiếp tục tổ chức 02 lớp Cập nhật kiến thức online (lớp 05 và lớp 06) vào ngày 17 và 27/11/2021 cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề ĐLT và các Doanh nghiệp như sau.

 

Văn bản mới
Giải đáp tình huống