SÁCH THUẾ MỚI BAN HÀNH

09/26/2018 04:08:10 PM

CUỐN 1: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021

Giá: 250.000 đồng/cuốn

 

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ; Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; Nghị định số 102/2021 ngày 16/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 39/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Theo quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (2015), các nội dung đã được quy định cụ thể tại Luật thì Nghị định và Thông tư không hướng dẫn và không nhắc lại. Nghị định và Thông tư chỉ quy định, hướng dẫn những nội dung được giao trong Luật. Như vậy, để theo dõi đầy đủ nội dung quy định, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ thì phải tra cứu cả Luật Quản lý thuế (nội dung về hóa đơn, chứng từ), Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện Luật Quản lý thuế, Nghị định Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh thường vẫn có thể gặp những khó khăn vướng mắc phát sinh.

Để tạo thuận lợi và giúp cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ công chức thuế theo dõi, nắm bắt đầy đủ và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hóa đơn, chứng từ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được kịp thời, thuận tiện và dễ hiểu nhất; đồng thời nắm bắt các vướng mắc phát sinh, giảm thiểu rủi ro trong thực hiện và giúp các doanh nghiệp giải đáp những vướng mắc phát sinh trong việc tuân thủ các quy định pháp luật. Hội Tư vấn thuế Việt Nam biên soạn cuốn sách “HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021”

Sách được biên soạn theo dạng Hỏi, Đáp với từng tình huống cụ thể, có giải thích chi tiết, sách cũng được biên soạn theo từng vấn đề và lưu ý những thay đổi cơ bản về hóa đơn, chứng từ điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC so với trước đây; phần giải thích được in nghiêng kèm theo các biểu mẫu kê khai cụ thể được hướng dẫn theo từng câu để tiện theo dõi.

Hội Tư vấn thuế Việt Nam xin trân trọng gửi tới bạn đọc ấn phẩm này và hy vọng cuốn sách sẽ là cẩm nang giúp bạn đọc hiểu các nội dung hóa đơn, hóa đơn chứng từ điện tử, xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thật thuận tiện, nhanh chóng, đồng thời tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình tuân thủ các quy định pháp luật nêu trên.

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi các thiếu sót, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, phản hồi của bạn đọc để sản phẩm có chất lượng tốt hơn, hiệu quả hơn, phục vụ bạn đọc được tốt hơn./.

 

CUỐN 2: HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT & CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH, CÓ THU NHẬP PHÁT SINH TẠI VIỆT NAM (THUẾ NHÀ THẦU)

Giá: 250.000 đồng/cuốn


 

 

Để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt được một cách đầy đủ, kịp thời và dễ hiểu nhất các nội dung cơ bản của các quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có GDLK và thuế đối với các nhà thầu nước ngoài, Hội Tư vấn thuế Việt Nam biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn chính sách thuế áp dụng đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam (thuế nhà thầu)”.

Sách được biên soạn theo theo từng tình huống cụ thể, có giải thích chi tiết, ví dụ minh họa, biên soạn trên cơ sở quy định tại luật Quản lý thuế, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Tài chính. Sách cũng cung cấp các ví dụ minh họa, các tình huống đã xử lý, hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, Cục Thuế liên quan đến các vướng mắc trong thực tiễn.

 

CUỐN 3: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ THÁNG 11 NĂM 2019 VÀ CÁC TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG THỰC THI CHÍNH SÁCH THUẾ

Giá: 250.000 đồng/cuốn

 

          

 

Để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, nắm bắt đầy đủ và triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về hóa đơn điện tử, giao dịch điện tử được kịp thời, thuận tiện và dễ hiểu nhất, đồng thời nắm bắt các trường hợp vướng mắc về thuế GTGT, TNDN, TNCN... đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn, giảm thiểu các rủi ro trong tuân thủ pháp luật thuế, Hội Tư vấn thuế Việt Nam biên soạn cuốn sách “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ THÁNG 11 NĂM 2019 VÀ CÁC TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG THỰC THI CHÍNH SÁCH THUẾ

Sách được biên soạn theo dạng hỏi đáp với từng tình huống cụ thể, có giải thích chi tiết, trả lời theo từng vấn đề và kèm biểu mẫu kê khai theo Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 31/9/2019 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Áp dụng từ ngày 14/11/2019.

 Để thuận lợi cho việc tra cứu, sử dụng thông tin, ngoài câu hỏi tình huống, sách đã hệ thống các văn bản pháp quy liên quan:  Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Thông tư số 68/2019/TT-BTC, công văn số 4178/TCT-CS ngày15/10/2019 của Tổng cục Thuế về một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC, Thông tư số  48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp. Riêng Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Hội tư vấn thuế đã lồng ghép nội dung sửa đổi vào Thông tư gốc để tiện theo dõi, thực hiện.

CUỐN 3: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ NHÀ THẦU ÁP DỤNG HIỆN HÀNH & CÁC TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC

                                                                                   Giá: 300.000 đồng/cuốn

 

Triển khai thực hiện các Nghị quyết 19-NQ-CP năm 2014, 2015, 2016, 2017 và Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 16/3/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, 

Hệ thống chính sách thuế, quản lý thuế cũng được nghiên cứu sửa đổi hoàn thiện theo mục tiêu yêu cầu của Nghị quyết 19 CP và các Nghị quyết của Chính phủ.

Theo đó hệ thống văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện thuế TNDN được ban hành ở nhiều văn bản khác nhau; Bên cạnh các Luật, Nghị định, Thông tư còn có nhiều công văn xử lý tình huống vướng mắc của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế trong xác định doanh thu, chi phí tính thuế, thu nhập chịu thuế TNDN, Thuế Nhà thầu, ưu đãi đầu tư…

Riêng về thuế TNDN, để thực thi doanh nghiệp cần nghiên cứu các văn bản pháp quy về chính sách thuế sau: 3 Luật, 4 Nghị định, 6 Thông tư:

Luật thuế TNDN:

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;

- Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, trong đó có Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định hướng dẫn:

- Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về thuế trong đó có thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn Luật số 71/2014/QH13.

- Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 2 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 100/2016/NĐ-CP và NĐ số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015.

Thông tư hướng dẫn:    

- Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 sửa đổi, bổ sung 8 Thông tư về thuế trong đó có Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn Nghị định số 91/2014/NĐ-CP có nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

- Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015, hướng dẫn thi hành về thuế TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung  một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC. Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 23/11/2015 về việc đính chính Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

- Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 Bổ sung Điểm a1 vào sau Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) về hướng dẫn xác định đầu tư mở rộng giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013.

- Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 hướng dẫn thi hành về thuế TNDN tại Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

 Ngoài các Thông tư hướng dẫn  về thuế TNDN thì còn có:

- Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 và áp dụng cho việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016) bãi bỏ hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư 78/2014/TT-BTC về Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

- Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014, thay thế Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

          Để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ công chức thuế, triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về thuế TNDN, thuế nhà thầu nêu trên được thuận tiện và dễ hiểu nhất, Hội Tư vấn thuế Việt Nam biên soạn cuốn sách “THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ NHÀ THẦU ÁP DỤNG HIỆN HÀNH & CÁC TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC”

Sách được biên soạn theo dạng hỏi đáp với từng tình huống cụ thể, có giải thích chi tiết, ví dụ minh họa. Đặc biệt, trong từng tình huống nêu rõ quy định mới áp dụng được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư nào, thời điểm nào; so sánh quy định cũ và nội dung được sửa đổi bổ sung và chỉ ra các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể đến từng câu, từng chữ, từng cụm từ (được in nghiêng).

Ngoài hướng dẫn về chính sách, Hội Tư vấn thuế còn tập hợp, hướng  dẫn biểu mẫu kê khai thuế TNDN quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 151/2014/TT-BTC và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính.

Sách cũng tập hợp các công văn của Bộ tài chính, Tổng cục thuế  trả lời xử lý vướng mắc thực tế phát sinh về thuế TNDN, thuế Nhà thầu dưới dạng các câu hỏi tình huống.

Để thuận lợi cho việc tra cứu, sử dụng thông tin; Chúng tôi đã hệ thống nội dung Thông tư  hướng dẫn về thuế TNDN trên cơ sở Thông tư gốc số 78/2014/TT-BTC đã lồng ghép các sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 151/2014/TT-BTC, Thông tư số 96/2015/TT-BTC, Quyết định số 2465/QĐ-BTC, Thông tư  số 130/2016/TT-BTC và Thông tư số 25/2018/TT-BTC.

Hội Tư vấn thuế Việt Nam xin trân trọng gửi tới bạn đọc ấn phẩm này và hy vọng cuốn sách sẽ là cẩm nang giúp bạn đọc hiểu các thay đổi về thuế TNDN, thuế nhà thầu một cách thuận tiện, dễ dàng và mang tính hệ thống.

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi các thiếu sót, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, phản hồi của bạn đọc để sản phẩm có chất lượng hơn, hiệu quả hơn.

 

Đăng ký mua sách

                                                                                                                                         

 

         HỘI TƯ VẤN THUẾ VIỆT NAM