Các Ban

05/27/2013 06:05:51 PM

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội, Hội có 5 Ban chuyên môn:

1. Ban nghiệp vụ:

Trưởng ban: Bà Đinh Thị Quỳnh Vân

Thành viên: Ông Nguyễn Đình Cư, Bà Vũ Thị Thu Hương; Ông Nghiêm Quang Cường, Ông Nguyễn Văn Được, Ông Hoàng Khôi.

2. Ban Đào tạo:

Trưởng ban: Bà Hồ Thị Bích Hạnh.

Thành viên: Bà Nguyễn Thúy Hồng; Ông Lê Khánh Lâm; Ông Hoàng Khôi, Ông Nguyễn Văn Nam. 

3. Ban Hội viên:

Trưởng ban : Ông Lê Khánh Lâm.

Thành viên: Bà Dương Thị Ngọc Lan; Ông Vòng Tắc Xiền; Bà Lương Thị Thu; Bà Đinh Thị Thúy;  Ông Hoàng Văn Mô

4. Ban Quan hệ đối ngoại:

Trưởng ban: Bà Hà Thị Thu Thanh

Thành viên: Bà Đinh Thị Thúy; Ông Nguyễn Minh Trí;  Bà Lương Thị Thu; Ông Nguyễn Văn Nam.

5. Ban kiểm tra

Trưởng ban: Bà Vũ Thị Thu Hương

Thành viên: Ông Phan Vũ Hoàng;  Bà Bùi Kim Ngân.