NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NHẤT BAN CHẤP HÀNH HỘI TƯ VẤN THUẾ VIỆT NAM NHIỆM KỲ III

05/15/2018 08:46:46 AM
Vào hồi 13h 30 ngày 18/4/2018, Ban chấp hành Nhiệm kỳ III (2018-2023) Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã họp phiên thứ nhất.
Upload file:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

                                                                                                                  Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

Bản chính thức

NGHỊ QUYẾT

KỲ HỌP THỨ NHẤT BAN CHẤP HÀNH

HỘI TƯ VẤN THUẾ VIỆT NAM NHIỆM KỲ III

 

Vào hồi 13h 30 ngày 18/4/2018, Ban chấp hành Nhiệm kỳ III (2018-2023) Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã họp phiên thứ nhất.

Tham dự cuộc họp có 16 ủy viên BCH gồm:

          1. Bà Nguyễn Thị Cúc

          2. Ông Nguyễn Đình Cư.                                   

          3. Bà Hà Thị Thu Thanh                                       

          4. Bà Đinh Thị Quỳnh Vân.                                                                                 

          5. Bà Vũ Thị Thu Hương.

          6. Bà Hồ Thị Bích Hạnh.

          7. Ông Nghiêm Quang Cường.

          8. Ông Nguyễn Văn Được.

          9. Ông Hoàng Khôi.

          10. Ông Lê Khánh Lâm.

          11. Ông Hoàng Văn Mô.

          12. Bà Nguyễn Thúy Hồng

          13. Bà Dương Thị Ngọc Lan

          14. Bà Lương Thị Thu

          15. Bà Đinh Thị Thúy

          16. Ông Vòng Tắc Xiền

Vắng mặt có lý do 02 ủy viên do đi công tác nước ngoài, gồm:

          1. Ông Nguyễn Văn Nam

          2. Ông Nguyễn Minh Trí.

Bà Nguyễn Thị Cúc chủ trì cuộc họp. BCH đã thảo luận và thống nhất thông qua :

 

QUYẾT NGHỊ

                 

1/ Bầu Ban Thường vụ gồm 8 thành viên với tỷ lệ % nhất trí như sau:

          1. Bà Nguyễn Thị Cúc:  100%

          2. Ông Nguyễn Đình Cư: 100%

          3. Bà Hà Thị Thu Thanh: 100%

          4. Bà Đinh Thị Quỳnh Vân: 100%

          5. Bà Vũ Thị Thu Hương: 100%

          6. Bà Hồ Thị Bích Hạnh: 100%

          7. Ông Hoàng Khôi: 100%

          8. Ông Lê Khánh Lâm: 100%

2/ Bầu Chủ tịch, Tổng thư ký và các Phó chủ tịch Hội với tỷ lệ % nhất trí như sau

* Chủ tịch Hội: Bà Nguyễn Thị Cúc : 100 %

* Phó chủ tịch Hội kiêm Tổng thư ký: Ổng Nguyễn Đình Cư: 100%

* Phó chủ tịch Hội:  - Bà Hà Thị Thu Thanh: 100%

     - Bà Đinh Thị Quỳnh Vân: 100 %

3/ Thành lập các Ban:

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu hoạt động của Hội; Nhiệm kỳ III tiếp tục bố trí hoạt động của Hội gồm 04 Ban như nhiệm kỳ II: Ban Nghiệp vụ; Ban Đào tạo; Ban Hội viên; Ban Đối ngoại.

Chủ tịch Hội chỉ đạo chung.

Căn cứ khả năng của các ủy viên BCH và sự tự nguyện tham gia các Ban của các ủy viên; BCH thông qua phương án phân công nhiệm vụ cho các ủy viên BCH Hội tham gia và chỉ đạo các mặt công tác của Hội như sau:

3.1/ Ban Nghiệp vụ: có trách nhiệm nghiên cứu, tổng hợp và tham gia xây dựng chính sách. Tuyên truyền, phổ biến, giải đáp các vướng mắc về thuế cho người nộp thuế cũng như hội viên. Hoạt động Nghiệp vụ rất quan trọng thể hiện vai trò của Hội đóng góp với công cuộc cải cách thủ tục hành chính thuế, đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật và quản lý thuế của các cơ quan quản lý nhà nước. Tạo thuận lợi cho Doanh nghiệp và người nộp thuế tuân thủ chính sách pháp luật; Nâng cao vị thế của Hội trong và ngoài nước. Khi Hội gửi văn bản về ý kiến tham gia, phản biện trong sửa đổi, xây dựng chính sách pháp luật nói chung và về Thuế nói riêng đến các cơ quan soạn thảo thì đồng thời gửi cho các UV BCH để biết và cùng chung quan điểm.

Ban Nghiệp vụ gồm: 01 Trưởng ban và 05 thành viên

- Trưởng ban : Bà Đinh Thị Quỳnh Vân.

- Các thành viên: ông Nguyễn Đình Cư, bà Vũ Thị Thu Hương; ông Nghiêm Quang Cường, ông Nguyễn Văn Được, ông Hoàng Khôi.

3.2/ Ban Đào tạo: Ngoài công tác cập nhật chính sách miễn phí cho hội viên thì hoạt động đào tạo có một vị thế quan trọng trong hướng dẫn người nộp thuế nắm bắt kịp thời chính sách chế độ thuế, quản lý thuế để tăng cường tuân thủ phấp luật, đồng thời góp phần  tạo thêm  nguồn thu của Hội. Trưởng ban đào tạo là người có khả năng tổ chức và triển khai. Địa bàn phía nam  nhìn chung nhu cầu đào tạo lớn, tiểm năng phát triển mạnh, trong khi đội ngũ giảng viên còn hạn chế; Vì vậy Ban đào tạo cần xây dựng kế hoạch và phương án đào tạo cụ thể để triển khai có hiệu quả trong nhiệm kỳ III (2018-2023).

Ban Đào tạo gồm: 01 Trưởng ban và 04 thành viên

- Trưởng ban : Bà Hồ Thị Bích Hạnh.

- Các thành viên:Bà Nguyễn Thúy Hồng; ông Lê Khánh Lâm; Ông Hoàng Khôi, ông Nguyễn Văn Nam.

3.3/ Ban Hội viên: Có trách nhiệm quản lý, phát triển hội viên và tổ chức thực hiện  công tác thi đua khen thưởng của Hội; Hoàn thiện, đổi mới các quy chế hoạt động của Hội (khi cần); xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy trình hành nghề đại lý thuế; thực hiện việc kiểm tra kiểm soát chất lượng dịch vụ của đại lý thuế. Công tác phát triển Hội viên rất quan trọng, cần phát triển hội viên cả về số lượng và nâng cao chất lượng. Phía Nam hiện nay có nhiều tiềm năng phát triển hội viên. Cần quan tâm phát triển hội viên là các Đại lý Thuế ở các Tỉnh, Thành trên cả nước.

Ban Hội viên gồm: 01 Trưởng ban và 05 thành viên

- Trưởng ban : Ông Lê Khánh Lâm.

- Các thành viên: Bà Dương Thị Ngọc Lan; ông Vòng Tắc Xiền; bà Lương Thị Thu; bà Đinh Thị Thúy; ông Hoàng Văn Mô

3.4/ Ban Đối ngoại: Công tác đối ngoại, hợp tác trong và ngoài nước của Hội với các Cơ quan, Ban, Ngành, các Hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức quốc tế … có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển mạnh mẽ các hoạt động của Hội.

Ban Đối ngoại gồm: 01 Trưởng ban và 04 thành viên

- Trưởng ban : Bà Hà Thị Thu Thanh

- Các thành viên: Bà Đinh Thị Thúy; ông Nguyễn Minh Trí; bà Lương Thị Thu; ông Nguyễn Văn Nam.

4/ Ban Kiểm tra do Đại hội lần thứ III ngày 18/4/2018 đã bầu ra. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc thi hành Điều lệ Hội, Nghị quyết của Đại hội…kiểm tra việc thu, chi tài chính của Văn phòng Hội và các công việc liên quan quy định tại Điều 21 của Điều lệ Hội,

Ban Kiểm tra gồm: 01 Trưởng ban và 02 thành viên

- Trưởng ban : Bà Vũ Thị Thu Hương.

- Các thành viên: Ông Phan Vũ Hoàng; bà Bùi Kim Ngân.

5/ Ban chấp hành nhất trí:

- Giao Văn phòng Hội:

+ Chuẩn bị  Báo cáo kết quả Đại hội trình Chủ tịch Hội ký gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

+ Thông báo giới thiệu chữ ký Chủ tịch, Tổng thư ký  và các Phó chủ tịch Hội, nhiệm kỳ III đến các cơ quan, ban ngành … liên quan.

+ Gửi Thư cám ơn các Tập thể, cá nhân đã quan tâm giúp đỡ, ủng hộ, hỗ trợ cho Hội trong thời gian qua.

+ In mới Điều lệ Hội (đã được sửa đổi bổ sung) trong đó có bổ sung kết quả của Đại hội nhiệm kỳ III.

+ Tiếp tục phối hợp với bộ phận làm Kỷ yếu, Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp để tiếp tục truyền thông sau Đại hội.

  • GiaoTạp chí Tài chính doanh nghiệp thuộc Hội phối hợp với các UV BCH để có kế hoạch, phương án giới thiệu, quảng bá các hội viên, UV BCH cũng như các Doanh nghiệp nói chung và Doanh nghiệp các UV BCH đang làm việc nói riêng trên số ra tháng 5 tới sau Đại hội và các số ra hàng tháng tiếp theo của Tạp chí.
  • Để phát huy trí tuệ cũng như hoạt động của các Ban có hiệu quả, hàng năm vào trung tuần tháng một các Trưởng Ban xây dựng chương trình hoạt động năm của Ban đã được phân công và gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp chung Chương trình hoạt động của Hội. Riêng chương trình hoạt động năm 2018 các Trưởng ban gửi về Văn phòng Hội chậm nhất  ngày 15/5/2018 để tổng hợp./.

                                          

 

 

TM BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Cúc

 

Theo VTCA