Triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP về giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016

08/05/2015 09:51:23 AM

Upload file:

Tài liệu gồm:

 

1. Nghị quyết 19/NQ-CP về giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016;

 

2. Báo cáo kết quả cải cách chính sách thuế & các TTHC về thuế theo NQ 19/NQ-CP

 

3. Nội dung khảo sát của WB cho báo cáo đánh giá chỉ số nộp thuế 2016

 

4. Tài liệu tập huấn về chỉ số nộp thuế và BHXH

 

5. Phiếu khảo sát thực hiện NQ 19/NQ-CP trong lĩnh vực thuế và BHXH

 

(Tải về tài liệu)

Theo VTCA