Tình huống thuế GTGT_Số 1.2017

06/04/2018 02:16:27 PM

Upload file:

 

Câu 1: Hiện nay công ty của chúng tôi là công ty thương mại vừa kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, vừa kinh doanh hàng hóa nội địa bán trong nước. Hiện nay công ty chúng tôi đang làm thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu.

Căn cứ theo mục 4 điều 1 thông tư 130/2016/TT-BTC...

“Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. “

Phần thuế GTGT hàng hóa mua vào của công ty chúng tôi để xuất khẩu hoàn toàn tách biệt với thuế GTGT hàng hóa mua vào để xuất bán nội địa. Còn phần thuế GTGT chi phí, dịch vụ khác thì chung ( ví dụ:  tiếp khách, xăng xe, công tác phí,...)

Vậy rất mong Hội hướng dẫn cho công ty chúng tôi cách hạch toán riêng  phần thuế GTGT đối với các chi phí, dịch vụ chung này. Căn cứ theo văn bản pháp quy nào?

Công ty chúng tôi có thể hạch toán riêng thuế GTGT của các chi phí, dịch vụ chung này bằng cách phân bổ theo tỷ lệ doanh thu của xuất khẩu và nội địa  được hay không?

 

 

Căn cứ quy định tại điểm 4, điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC thì:

 

“Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại”.

 

Theo quy định nêu trên thì phần thuế GTGT chi phí, dịch vụ chung ( ví dụ:  tiếp khách, xăng xe, công tác phí,...) công ty hạch toán riêng  phần thuế GTGT đối với các chi phí, dịch vụ chung này bằng cách phân bổ theo tỷ lệ doanh thu của xuất khẩu và nội địa

 

 

Câu 2: Công ty chúng tôi thành lập từ tháng 8/2015 đến tháng 3/2016 đi vào hoạt động chính thức. Đã hoàn thuế GTGT cho dự án.

 Tháng 5/2016 đến tháng 12/2016 doanh thu bán hàng là : 30 tỷ trong đó doanh thu xuất khẩu là 8,8 tỷ. số thuế GTGT còn được khấu trừ đến tháng 12/2016 là 1,9 tỷ.

 Trong năm 2016 công ty chúng tôi có mở rộng nhà máy, thuế GTGT của hoạt động xây dựng mở rộng là 700 triệu,

 Xin quý hội cho biết, Theo quy định mới từ ngày 01/01/2017.

1. Công ty chúng tôi có được hoàn thuế 1,9 tỷ hay không ?

2. Số tiền thuế 700 (xây dựng mở rộng) làm hồ hoàn riêng hay chung với số thuế GTGT sản xuất ?

 

 

Căn cứ quy định tại điểm 3, điều 1, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính

 

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

 

Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

 

.2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

 

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

 

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo”.

 

Theo quy định nêu trên thì:

 

1.     Thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu được hoàn thuế

 

2.     Thuế GTGT của dự án đầu tư (thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT) được lập hồ sơ riêng để được hoàn thuế.