Hướng dẫn đăng ký hội viên tập thể

06/18/2018 02:58:03 PM
Hướng dẫn đăng ký hội viên tập thể
Upload file:

Bước 1:  truy cập link : http://www.vtca.vn/htvt.nsf/dangkyhoivien1

Bước 2:  chọn Tập thể liên kết hoặc Tập thể chính thức

 

Bước 3:  Nhập toàn bộ thông tin tập thể

Click Tiếp tục

Bước 4:  chọn Thêm thành viên liên kết hoặc Thêm thành viên chính thức

Bước 5 : Nhập toàn bộ thông tin có trong bảng 

 

Click đăng ký để đăng ký hội  viên .

* Sau khi đăng kí thành công sẽ hiển thị danh sách thành viên đăng kí

Nếu muốn thêm tiếp hội viên thuộc tập thể thì click vào  nút Thêm thành viên liên kết hoặc thêm thành viên chính thức