Bản tin tuần 3 tháng 5 năm 2022

30/5/2022

Kính gửi: Các Anh, Chị Hội viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam

Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới tuần 3 tháng 5 năm 2022 như sau:

I.CÔNG VĂN

  1. Công văn số 1459/TCT-CS ngày 6/5/2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Trường hợp hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, được xác định từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định  số 15/2022/NĐ-CP.

2.Công văn số 1524/TCT-CS ngày 12/5/2022 về miễn tiền thuê đất trong thời gian ngừng hoạt động do nguyên nhân bất khả kháng.

Theo Luật Đất đai 2013 thì Hợp tác xã gạch ngói Tân Hưng thuộc đối tượng phải chuyển hình thức sử dụng đất từ Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất kể từ ngày 01/7/2014 (ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành).

 

Theo nội dung hỗ sơ kèm theo Công văn số 6909/CTHYE-HKDCN ngày 31/12/2021 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên thì chưa đủ cơ sở để xác định Hợp tác xã gạch ngói Tân Hưng được Nhà nước cho thuê đất, phải nộp tiền thuê đất từ ngày 01/7/2014 và thuộc trường hợp được miễn tiền thuê đất từ ngày 01/7/2015 (ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành) đến ngày 26/7/2021 (ngày UBND tỉnh Hưng Yên có Quyết định số 1772/QĐ-UBND chuyển từ hình thức giao đất sang thuê đất như nội dung Công văn số 6909/CTHYE-HKDCN ngày 31/12/2021 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên).

 

3.Công văn số 1528 /TCT-CS ngày 12/05/2022 về hướng dẫn việc xác định đối tượng miễn thu lệ phí trước bạ

 

Tại khoản 25 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ về lệ phí trước bạ đã quy định rõ về miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản nhà để xe. Trường hợp nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh dùng để trông giữ xe cho cán bộ, công nhân viên của Công ty thì thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ. Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào tình hình thực tế và quy định nêu trên để thực hiện đúng quy định pháp luật.

 

4.Công văn số 1581/TCT-CS ngày 16/5/2022 ưu đãi thuế TNDN

 

Nếu dự án 2 của Công ty đáp ứng các điều kiện về dự án đầu tư mới theo quy định của pháp luật về thuế TNDN thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo diện đầu tư mới.

 

Trong quá trình hoạt động nếu Công ty tiếp tục đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị đáp ứng các điều kiện về dự án đầu tư mở rộng theo quy định tại Thông tư số 96/2015/TT- BTC thì được hưởng ưu đãi đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng.

 

Trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn, có bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng mà không tăng vốn, không thực hiện hoạt động đầu tư mở rộng để tăng tài sản thì phần thu nhập từ ngành nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

 

5.Công văn số 1585/TCT-CS ngày 16/5/2022 về chính sách thuế thực hiện tài trợ cho hoạt động phòng chống Covid

 

Trường hợp các đơn vị thực hiện tài trợ hiện vật cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19 thì chính sách thuế GTGT, thuế TNDN áp dụng như sau:

 

  1. Về thuế GTGT:

Trường hợp các đơn vị mua trong nước để tài trợ: "Tổng cục Thuế đã có công văn số 4120/TCT-CS ngày 27/10/2021 trả lời Cục thuế tỉnh Bình Dương về thuế GTGT (bản photo kèm theo).

 

Trường hợp các đơn vị nhập khẩu từ nước ngoài để tài trợ: Hàng hóa của tổ chức, cá nhân nhập khẩu để tài trợ, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách thuế GTGT như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 

Trích dẫn công văn số 4120/TCT-CS ngày 27 tháng 10 năm 2021 nêu trên:

 

trường hợp Công ty phát sinh các khoản chi tài trợ bằng hiện vật cho bệnh viện dã chiến là vật tư, máy móc, thiết bị mua ngoài thì thuế GTGŒT đầu vào của các vật tư, máy móc thiết bị này được khấu trừ. Khi bàn giao vật tư, máy móc, thiết bị cho bệnh viện, Công ty thực hiện lập hóa đơn GTGT và kê khai thuế GTGT đầu ra theo giá tính thuế GTGT của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động tài trợ.

 

  1. Về thuế TNDN

 

Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài để tài trợ thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với giá trị hiện vật tài trợ cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hệ, tài trợ theo quy định tại Nghị định 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Pháp luật về thuế TNDN không có quy định tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền thuế GTGT không thu được tiền trên hóa đơn tài trợ bằng hiện vật.

 

II.NGHỊ ĐỊNH

Ngày 21/05/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB là các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

Cụ thể: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20/11/2022

Thủ tục gia hạn nộp thuế TTĐB với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được quy định như sau:

  • Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế TTĐB theo Mẫu tại Phụ lục kèm theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP cho cơ quan thuế quản lý một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn.
  • Người nộp thuế tự chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn.
  • Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB.

+ Trường hợp trong thời gian gia hạn, nếu có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo dừng gia hạn.

Người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

+ Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn mới phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp lại vào ngân sách nhà nước.

  • Trong thời gian được gia hạn nộp thuế TTĐB, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế TTĐB được gia hạn.

Thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9 năm 2022 được gia hạn đến hết ngày 20/11/2022.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2022.