Bản tin tuần 3 tháng 5 năm 2021

08/04/2021 05:02:30 PM

Kính gửi: Các Anh, Chị Hội viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam

Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới tuần 3 tháng 5 năm 2021. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 1499/TCT-CS ngày 13/5/2021 về giải đáp chính sách tiền thuê đất

- Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Căn cứ quy định nêu trên, việc áp dụng điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 333/2016/TT-BTC chỉ áp dụng đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2006. Trường hợp Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ngành in được UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5955/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 và Quyết định số 7102/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 thì không thuộc đối tượng được áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 333/2016/TT-BTC nêu trên. Trường hợp Công ty TNHH MTV XNK  ngành in cho rằng Công ty được cho thuê đất trước ngày 01/01/2006, đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ liên quan để cơ quan thuế có căn cứ xác định theo đúng quy định của pháp luật.

Việc cơ quan thuế căn cứ quy định khoản 2 Điều 7 Thông tư số 77/2014/TT- BTC của Bộ Tài chính để ban hành thông báo tính thu tiền thuê đất cho chu kỳ ổn định liên tiếp theo là đúng quy định của pháp luật. Trường hợp có ý kiến khác nhau về đơn giá thuê đất thì quyết định giải quyết của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh là quyết định cuối cùng.

2. Công văn số 1520/TCT-CS ngày 14/5/2021 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

            Trường hợp Công ty cổ phần Vinpearl ký hợp đồng mua nguyên vật liệu để đóng tàu khách và thuê một đơn vị khác đóng tàu khách và bàn giao lại tàu khách cho Công ty sau khi hoàn thiện để sử dụng theo quy định của pháp luật, nếu tàu khách này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giá tính lệ phí trước bạ là giá bán tàu khách cùng loại hoặc tương đương, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).

Trường hợp công có loại tàu khách cùng loại hoặc tương đương với tàu khách do Công ty cổ phần Vinpearl đặt đóng thì giá tính lệ phí trước bạ là giá thành sản xuất con tàu hoàn thiện bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và thuế giá trị gia tăng (nếu có).

 

3. Công văn số 1523/TCT-CS ngày 17/5/2021 về giảm TTĐ theo QĐ số 22/2020/QĐ-TTg

1. Trường hơn nếu các đơn vị được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp để thực hiện dự án khai thác khoáng sản theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 10/8/2020  của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

2. Trường hợp nếu các đơn vị được Nhà nước cho thuê đất, phát sinh số tiền thuê đất phải nộp năm 2020 nhưng phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid- 1 9 thì thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp nếu các đơn vị đã nộp tiền thuê đất của năm 2020 do được bù trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và được xác định hoàn thành nghĩa vụ tài chính không phát sinh tiền thuê đất phải nộp thì không thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

4. Công văn số 1524/TCT-DNL ngày 17/5/2021 về mức phí tư vấn trong giao dịch liên kết

Tại Báo cáo kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước tại Tổng công ty xi măng kèm theo văn bản số 249/KTNN-CNVI ngày 03/9/2020 có nội dung:

“... Qua kiểm tra xây dựng mức phí tư vấn tại Vicem cho thấy: Vicem không có phương án tính toán xây dựng mức phí (tỷ %) thu tiền dịch vụ tư vấn, không giải trình được cách thức, cơ sở xây dựng mức phí, việc thu 02 loại phí vấn đối với các đơn vị còn có sự chưa thống nhất về mức phí vấn cho cùng một loại dịch vụ tư vấn: ví dụ tại Vicem Hoàng Thạch là 0,8%  doanh thu xi măng, tại Bút Sơn là 0,1% doanh thu xi măng; tại Công ty xi măng Bút Sơn là 0,3 % doanh thu xi măng . . . Như vậy các khoản chi phí trên chưa đáp ứng đủ các điều kiện được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/12/2017 của Chính phủ quy định và quản lý thuế đối với doanh nghiệp có liên kết.

Bộ Tài chính không trực tiếp thanh tra, kiểm tra các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện cung ứng dịch vụ tư vấn của Tổng công ty xi măng Việt Nam cho các đơn vị thành viên. Việc xem xét, đánh giá phương pháp tính giá giao dịch liên kết hoặc phân bổ mức phí dịch vụ giữa các bên liên kết cần phải căn cứ vào hồ sơ thực tế của người nộp thuế trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật.

 

 

5. Công văn số 1607/TCT-CS ngày 19/5/2021 về trả lời chính sách thuế

Doanh nghiệp chỉ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nếu đáp ứng điều kiện đúng đối tượng và có đủ hồ sơ theo quy định Do đó, việc Cục thuế thành phố Hải Phòng đề xuất cho phép các doanh nghiệp được hạch toán khoản chi phí đóng góp xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ vào chi phí đầu tư xây dựng dự án khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

6. Công văn số 1608/TCT-CS ngày 19/5/2021 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ lãi tiền gửi Ngân hàng, Tống cục Thuế đã có các công văn trả lời: Công văn số 2351/TCT-CS ngày 30/5/2016 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương; công văn số 2127/TCT-CS ngày 22/5/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (bản photocopy các công văn đính kèm).

             Trích công văn 2351/TCT-CS ngày 30/5/2016 đính kèm

          Công ty TNHH Trung tâm thép NSSB Sài Gòn đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (dự án sản xuất trong khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) thì thu nhập được hưởng ưu đãi  thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi (bao gồm cả lãi suất tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, lãi cho vay vốn phát sinh trên địa bàn ưu đãi) trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

7. Công văn số 1613/TCT-KK ngày 19/5/2021 về thuế GTGT đã hoàn của hàng hóa xuất khẩu bị trả lại

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định vả hướng dẫn nêu trên, nội dung vướng mắc của Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công tại văn bản số 18/PKT-TCG ngày 20/4/2021  đã được Cục Thuế TP Hồ Chí Minh trả lời tại công văn số 13583/CT-TTHT ngày 19/10/2020 về việc hoàn thuế GTGT. Công ty có trách nhiệm xác định và nộp lại số tiền thuế GTGT đầu vào đã được hoàn tương ứng với giá trị hàng hóa xuất khẩu bị trả lại, nộp tiền chậm nộp theo quy định.

8. Công văn số 1632/TCT-CS ngày 20/5/2021 về giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg

- Tại khoản 1 Điều 2, Điều 4, Điều 5 Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020  của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid -19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ quy định:

3. Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Suối Hoa đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 thì được giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này. Trường hợp sau đó phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất theo Quyết định này thì phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên' sổ tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.