Bản tin tuần 1 tháng 7 năm 2022

10/7/2022

Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới tuần 1 tháng 7 năm 2022 như sau:

I. CÔNG VĂN

1. Công văn số 2197/TCT-KTNB ngày 22/6/2022 về chấn chỉnh công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 2 năm 2022.

Trong đó, Tổng cục Thuế có các yêu cầu cụ thể như sau:

- Người có thẩm quyền, trách nhiệm phải nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết kịp thời đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo; xác định nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo để có biện pháp chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý nhà nước, xử lý công chức có sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những bất cập của chính sách, pháp luật (nếu có).

- Việc giải quyết khiếu nại phải thực hiện bằng quyết định. Quyết định giải quyết khiếu nại phải đúng căn cứ, nội dung theo mẫu quy định. Đối với trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu không công nhận hoặc công nhận một phần thì phải có kết quả đối thoại với người khiếu nại. Trường hợp giải quyết khiếu nại lần hai phải thực hiện đối thoại giữa người giải quyết khiếu nại, người bị khiếu nại, người khiếu nại, người có quyền lợi ích liên quan.

- Trường hợp kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu là công nhận một phần nội dung khiếu nại thì tại Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu phải tính toán cụ thể số tiền thuế người khiếu nại phải nộp sau giải quyết khiếu nại. Tránh tình trạng sau giải quyết khiếu nại lần đầu lại giao cho Bộ phận thanh tra tham mưu cho lãnh đạo cơ quan thuế ban hành Quyết định xử phạt thay thế Quyết định xử phạt ban đầu là chưa đúng quy định.

2. Công văn số 2342/TCT-PC ngày 04/7/2022 về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Tổng cục Thuế hướng dẫn việc giao quyền cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện như sau:

- Đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Thẩm quyền quyết định cưỡng chế thuộc cấp trưởng và cấp trưởng được giao quyền cho cấp phó; việc giao quyền được thể hiện bằng quyết định xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền; cấp phó được giao quyền phải chịu trách nhiệm trước cấp trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện quyền được giao; cấp phó được giao quyền không được giao quyền cho người khác.

- Đối với các quyết định hành chính về quản lý thuế còn lại (trừ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính) thực hiện theo pháp luật quản lý thuế:Thẩm quyền quyết định cưỡng chế thuộc cấp trưởng, trường hợp cấp trưởng vắng mặt có thể giao quyền cho cấp phó xem xét ban hành quyết định cưỡng chế; cấp phó được giao quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật; cấp phó không được giao quyền tiếp cho bất kỳ cá nhân nào khác.

3. Công văn số 2287/TCT-CS ngày 29/6/2022 về xác định nghĩa vụ tài chính do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết

(1) Về thời hạn nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê do điều chỉnh quy hoạch Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chỉ tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Đối với trường hợp điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết làm tăng diện tích thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (diện tích trước điều chỉnh là 1.000 m2 đã hoànthành nghĩa vụ tài chính, diện tích sau điều chỉnh là 2.500m2) và có phát sinh tiền thuê đất bố sung do điều chỉnh quy hoạch thì thời hạn nộp tiền thuê đất một lần phát sinh do điều chỉnh quy hoạch áp dụng theo thời hạn khai điều chỉnh quy định tại điểm b.2 khoản 3 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

(2) Về việc bù trừ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất phát sinh do điều chỉnh quy hoạch của một dự án

Về nguyên tắc pháp luật hiện hành đã có quy định cho trường hợp người thuê đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất nhưng do yêu cầu quản lý của Nhà nước mà phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết làm giảm hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) dẫn đến giảm tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì tổ chức được hoàn trả chênh lệch giữa tiền thuê đất xác định theo quy hoạch xây dựng chi tiết trước và sau khi điều chỉnh tại cùng thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch.

Qua rà soát, hiện nay pháp luật chưa có quy định về việc hoàn trả hoặc bù trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong trường hợp người sử dụng đất đề nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng chỉ tiết làm giảm số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp (xác định theo quy hoạch trước khi điều chỉnh).

II. NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 03/7/2022 của Chính phủ về việc trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn trong điều kiện giá xăng dầu thế giới tăng cao, tác động lớn đến giá xăng dầu và chi phí sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Theo đó, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính và giao Bộ Tài chính trình UBTVQH đề án điều chỉnh giảm thuế BVMT đối với mặt hàng xăng dầu theo trình tự rút gọn.