Các văn bản pháp lý của Hội


Quyết định phê duyệt Điều lệ VTCA

5/1/2021
Quyết đinh 1096/QĐ-BNV ngày 03/10/2013 của Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội tư vấn thuế Việt Nam

Quyết định thành lập VTCA

5/1/2021
Quyết định 242/QĐ- BNV ngày 13/3/2008 của Bộ Nội Vụ cho phép thành lập Hội tư vấn thuế Việt Nam