Tình huống thuế VAT_Số 8.2020

06/17/2020 09:53:43 AM

Upload file:

Câu 1: Công ty tôi mua bảo hiểm rủi ro cho nhân viên đi công tác (hóa đơn đầu vào không chịu thuế), sau khi nhân viên đi công tác về sớm so với dự kiến, số tiền phí bảo hiểm hết ít hơn so với số tiền công ty bảo hiểm đã xuất hóa đơn, vì vậy công ty tôi đã xuất hoàn lại tiền phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm số tiền là 938.400 và kê khai số tiền trên vào chỉ tiêu hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT tháng.

Vậy xin hỏi đối với số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ (chỉ tiêu 24) có cần phải phân bổ theo tỷ lệ doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế và không chịu thuế để tính ra số thuế GTGT được khấu trừ (chỉ tiêu 25) trong kỳ hay không? 

Trả lời: 

Theo trình bày của công ty, trường hợp “trong tháng công ty có mua phí bảo hiểm rủi ro cho nhân viên đi công tác (hóa đơn đầu vào không chịu thuế), sau khi nhân viên đi công tác về sớm so với dự kiến, số tiền phí bảo hiểm hết ít hơn so với số tiền công ty bảo hiểm đã xuất hóa đơn, vì vậy công ty đã xuất hoàn lại tiền phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm số tiền là 938.400 và kê khai số tiền này trên vào chỉ tiêu hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT tháng 7.2018”.  Theo Hội tư vấn thuế thì trường hợp này là trả lại hàng hóa dịch vụ do không tiêu dùng hết; công ty thực hiện xuất hóa đơn như trường hợp xuất trả lại hàng hóa, dịch vụ cho người bán và thực hiện kê khai điều chỉnh tờ khai theo quy định. Mặt khác, trường hợp này không phải là công ty bán hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT, nên không phải phân bổ theo tỷ lệ doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế và không chịu thuế để tính ra số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

 

Câu 2: Công ty tôi ngành nghề dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình bên Pháp. Không làm dự án ở VN, vì vậy chúng tôi đang áp dụng thuế suất thuế GTGT đầu ra 0% . Trong quá trình làm thì chúng tôi vẫn thuê thêm thầu phụ tại Việt Nam, họ ký HĐ và xuất hoá đơn GTGT 10%, thanh toán qua ngân hàng. Do vậy chúng tôi có đầu vào thuế GTGT khấu trừ. Căn cứ vào các văn bản hiện hành thì hàng Quý thuế đầu vào không đạt trên 300 triệu nên không làm hoàn thuế được và luỹ kế vào các quý tiếp theo. Đến cuối quý 4/2019 thì thuế GTGT đầu vào là trên 500 triệu. Thực tế là chúng tôi không có đầu ra để khấu trừ đầu vào vì đầu ra thuế suất 0%.

Xin hỏi chúng tôi có được làm hoàn thuế hay đưa phần thuế đầu vào đó hạch toán vào chi phí quản lý khi xác định thuế TNDN?

(Các dự án thiết kế bên Pháp có hợp đồng, nghiệm thu, bàn giao và chứng từ thanh toán qua ngân hàng.)

Trả lời:

Căn cứ quy định tại điểm 3 khoản 4 điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính: “4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo”.

 Theo quy định nêu trên, trường hợp của công ty có dịch vụ xuất khẩu “dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình bên Pháp” được áp dụng thuế suất thuế GTGT đầu ra 0% và có thuế GTGT đầu vào lũy kế đến cuối quý 4/2019 chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Công ty làm thủ tục hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hoàn theo đúng quy định.

Chưa có văn bản quy phạm pháp luật về thuế cho phép đưa thuế GTGT đầu vào hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.