Tình huống thuế TTĐB_Số 09.2016

06/04/2018 02:16:27 PM

 

Câu 1: Khi cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB bán hàng qua các cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB xác định như thế nào?

 

Tại điểm a, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 195/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, Điều 2 Thông tư số 130/2016 ngày 12/8/2016 hướng dẫn: 

 

Trường hợp cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua các cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ sở hạch toán phụ thuộc bán ra. Cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu quy định và chỉ hưởng hoa hồng thì giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu quy định chưa trừ hoa hồng.

 

Câu 2: Đối với hàng hóa nhập khẩu tại khâu nhập khẩu, giá tính thuế TTĐB được xác định như thế nào?

 

Tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 195/2015/TT-BTC hướng dẫn như sau:

 

Đối với hàng nhập khẩu tại khâu nhập khẩu, giá tính thuế TTĐB được xác định như sau:

 

Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu.

 

Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo các quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm.

 

Câu 3: Giá làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa gia công quy định như thế nào?

 

Tại khoản 4, Điều 5, Thông tư số 195/2015/TT-BTC đã được sửa đổi bởi khoản 2, Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn như sau:

 

            Đối với hàng hóa gia công thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán hàng hóa của cơ sở giao gia công bán ra hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm bán.

 

            Trường hợp cơ sở giao gia công bán hàng cho cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có mối quan hệ liên kết thì giá tính thuế được xác định theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (như giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế trong trường hợp hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc là cơ sở có mối quan hệ liên kết).


Hội tư vấn thuế trả lời như sau:

 

Theo VTCA