Talkshow: Tư vấn điểm mới về Thuế & Hóa đơn điện tử năm 2020 miễn phí dành cho doanh nghiệp

07/08/2020 11:06:28 AM
Ngày 04/07/2020, Công ty Cổ phần MISA phối hợp với Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam tổ chức livestream: “Talkshow Tư vấn điểm mới về Thuế & Hóa đơn điện tử năm 2020”.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gx46tG_lAC4&fbclid=IwAR1bNoIRt_E35XMpJkFz3xWJ13_ZC5wRjy3G1tOkZSNJv5eDrmcqrJMwpjU