Sách mới ban hành
08/04/2015 03:41:30 PM
CUỐN 1: HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GTGT & HĐCT ÁP DỤNG HIỆN HÀNH

Giá: 200.000 đồng/cuốn

 

 

Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách thuế theo hướng thống nhất, rõ ràng, minh bạch và thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế theo các Nghị quyết của Chính phủ, với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong những năm gần đây hệ thống văn bản pháp quy về thuế được sửa đổi bổ sung nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết.

 

Bên cạnh Luật gốc thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008, Quốc hội đã ban hành các Luật sửa đổi, bổ sung số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014; Luật sửa đổi, bổ sung số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11năm 2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 có hiệu lực  từ 01/7/2016.

 

Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện các Luật tương ứng gồm: Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP  ngày 01  tháng 10 năm 2014, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP  ngày 12 tháng 02 năm 2015, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP  ngày 15 tháng 7 năm 2016.

 

Ngoài Thông tư gốc hướng dẫn chi tiết thi hành  Luật, Nghị định về thuế GTGT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính cũng đã ban hành các Thông tư sửa đổi bổ sung số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015; Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 08 năm 2016.

 

Về chế độ Hóa đơn chứng từ, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 cũng được sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017.

 

Ngoài  ra trong quá trình thực hiện còn phát sinh một số vướng mắc, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng được Bộ Tài chính nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn như Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định khoản thù lao thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT; Thông số 173/2016/BTC-TCT ngày 28/10/2016 bỏ quy định ràng buộc tài khoản phải thông báo, đăng ký với cơ quan thuế mới đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

 

Căn cứ vào Luật Quản lý thuế, Luật Thuế GTGT và Luật NSNN, Bộ Tài chính đã ban ban hành Thông tư  số 99/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 về hoàn thuế GTGT và Thông tư  số 31/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017, sửa đổi Thông tư  số 99/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2017, với nhiều thuận hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là Kho bạc phải hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp  trong một ngày làm việc kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN do cơ quan thuế chuyển đến.

 

Trong thực tế tuân thủ, để thực hiện kê khai, nộp, hoàn thuế GTGT thì doanh nghiệp phải nghiên cứu, nắm bắt 4 Luật, 4 Nghị định, 9 Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, chưa kể đến Luật, Nghị định, Thông tư liên quan đến quản lý thuế và chế độ hóa đơn chứng từ. Hơn thế nữa, văn bản pháp quy ban hành sau, sửa  đổi bổ sung văn bản trước, kể cả văn bản pháp quy đã được sửa đổi bổ sung qua vài lần sửa đổi trước đó… điều đó dễ gây nhầm lẫn, người nộp thuế và cả cán bộ thuế khó hệ thống, thực hiện.

 

Để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ công chức thuế, triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về thuế GTGT, quản lý thuế, hóa đơn chứng từ nêu trên được thuận tiện và dễ hiểu nhất, Hội Tư vấn thuế Việt Nam biên soạn cuốn sách “HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GTGT& HĐCT ÁP DỤNG HIỆN HÀNH”.

 

Sách được biên soạn theo dạng hỏi đáp theo từng tình huống cụ thể, có giải thích chi tiết, ví dụ minh họa. Không chỉ về chính sách, ban biên tập đã tập hợp và hướng dẫn kê khai tất cả các tờ khai, phụ lục, biểu mẫu về thuế GTGT; cách lập hóa đơn chứng từ cho từng trường hợp cụ thể, quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các Thông tư sửa đổi bổ sung nêu trên trong từng biểu mẫu, tình huống; so sánh quy định cũ và nội dung được sửa đổi bổ sung; và chỉ ra các nội dung sửa đổi bổ sung cụ thể đến từng câu, từng chữ, từng cụm từ (được in nghiêng).

 

Do quá nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện, nên rất khó phân biệt các nội dung nào được thay thế, sửa đổi bổ sung. Ban biên tập đã lồng ghép các sửa đổi bổ sung về Thuế GTGT tại 4 Thông tư số 119/2014/TT-BTC; số 151/2014/TT-BTC; Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Thông tư số 130/2016/TT-BTC vào Thông tư gốc 219/2013/TT-BTC.

 

Về hóa đơn chứng từ tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 cũng được hệ thống hóa, cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 và Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017.

 

Hội Tư vấn thuế Việt Nam, xin trân trọng gửi tới bạn đọc cuốn sách này và hy vọng sách sẽ là cẩm nang giúp bạn đọc hiểu các thay đổi về thuế GTGT, hóa đơn chứng từ một cách thuận tiện, dễ dàng và mang tính hệ thống nhất.

 

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi các thiếu sót, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, phản hồi của bạn đọc để sản phẩm có chất lượng hơn, hiệu quả hơn.

 

CUỐN 2: HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ ÁP DỤNG NĂM 2016 VÀ CÁC TÌNH HUỐNG XỬ LÝ VƯỚNG MẮC CỤ THỂ

Giá: 200.000 đồng/cuốn


Nhằm thúc đẩy việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết số 19/NQ-CP trong ba năm 2014 – 2016. Theo tinh thần các Nghị quyết 19/CP, lĩnh vực thuế trong năm 2014 và 2015 có nhiều chính sách thuế được sửa đổi bổ sung nhằm mục tiêu tăng cường sự rõ ràng, minh bạch, đơn giản và tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế. 

Trong năm 2016, Quốc hội đã ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 15/07/2016 hướng dẫn Luật sửa đổi Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn có hiệu lực từ ngày 01/8/2016;
Bộ Tài chính cũng đã ban hành các Thông tư: 

+ Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 hướng dẫn thực hiện Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, áp dụng từ ngày 01/01/2016;

+ Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/07/2016;

+ Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 hướng dẫn về hoàn thuế Giá trị gia tăng, áp dụng từ ngày 13/8/2016;

+ Thông tư 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 hướng dẫn về Thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước các khoản thuế và thu nội địa, áp dụng từ ngày 01/8/2016;

+ Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế (thay thế Thông tư số 80/2012/TT-BTC), áp dụng từ ngày 12/8/2016;

+ Thông tư 204/2015/TT-BTC hướng dẫn Áp dụng Quản lý rủi ro trong quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 04/02/2016;

Để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp tuân thủ các quy định về thuế được thuận tiện, dễ hiểu nhất và tránh rủi ro trong quá trình thưc thi, Hội Tư vấn thuế Việt Nam biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn chính sách thuế áp dụng năm 2016 và các tình huống xử lý vướng mắc cụ thể”. 

Sách được biên soạn theo dạng hỏi đáp theo từng tình huống cụ thể, có giải thích chi tiết các nội dung mới thay đổi kèm ví dụ minh họa. Phần in nghiêng đậm là nội dung mới được sửa đổi bổ sung, phần in nghiêng là lưu ý, giải thích làm rõ thêm của ban soạn thảo. Riêng các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn chứng từ thường gặp với các doanh nghiệp nên Hội Tư vấn thuế đã biên tập nội dung của Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được cập nhật với các quy định sửa đổi, bổ sung về mức xử phạt bằng tiền áp dụng từ 01/8/2016 theo quy định tại Nghị định số 49/2016/NĐ-CP. Đặc biệt, trong cuốn sách cung cấp các tình huống đã xử lý, hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính hoặc Tổng cục thuế liên quan đến các vướng mắc trong thực tiễn tuân thủ thuế của cộng đồng doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý thuế các tỉnh, thành phố.

Cuốn sách này cũng tập hợp các văn bản pháp quy về thuế có hiệu lực thi hành từ năm 2016, cung cấp cho độc giả.

Hội Tư vấn thuế Việt Nam xin trân trọng gửi tới bạn đọc ấn phẩm này và hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu một cách dễ dàng và có hệ thống về chính sách thuế. 

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi các thiếu sót, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, phản hồi của bạn đọc để sản phẩm có chất lượng hơn, hiệu quả hơn.

 

CUỐN 3: VIETNAM CORPORATE INCOME TAX GUIDE 2015

Giá: 500.000 đồng/cuốn


Hội tư vấn Thuế mới phát hành cuốn sách bằng tiếng Anh: “Vietnam Corporate Income Tax Guide 2015” do soạn giả Nguyễn Văn Nam, chuyên gia Thuế với 22 năm kinh nghiệm làm việc tại Big 4, phối hợp cùng Văn phòng Hội biên tập.Sách được biên tập với những hướng dẫn nội dung cơ bản về chính sách và quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Việt Nam và từ đó hướng dẫn độc giả làm quen với thuế TNDN và nhận thức được nghĩa vụ thuế ảnh hưởng tới doanh nghiệp của họ như thế nào. Cuốn sách này dựa trên các văn bản luật, quy định và hướng dẫn trong lĩnh vực thuế có hiệu lực tại thời điểm ngày 30 tháng 8 năm 2015. 


Sách bán với giá 500.000 VNĐ/cuốn (miễn phí giao nhận), hội viên của Hội và khách hàng mua nhiều được giảm với giá còn 300.000 VNĐ/cuốn. 

 

CUỐN 4: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN LUẬT THUẾ TNDN ÁP DỤNG TỪ NĂM 2015

Giá: 200.000 đồng/ cuốn
 

 

Chính sách về thuế TNDN được quy định ở quá nhiều văn bản khác nhau: 3 Luật thuế do Quốc hội ban hành; 3 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật và tại 4 Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành của Bộ Tài chính, gồm:

- Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 /6/2014;

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi bổ sung 8 Thông tư về thuế trong đó có Thông tư số 78/2014/TT-BTC;

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn Nghị định số 91/2014/NĐ-CP có nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC;

- Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015, hướng dẫn thi hành về thuế TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC. 

Để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ công chức thuế, triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về thuế TNDN nêu trên được thuận tiện và dễ hiểu nhất, Hội Tư vấn thuế Viêt Nam biên soạn cuốn sách “HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG TỪ NĂM 2015”

Sách được biên soạn theo dạng hỏi đáp theo từng tình huống cụ thể, có giải thích chi tiết, ví dụ minh họa. Đặc biệt, trong từng tình huống nêu rõ quy định mới áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư nào, thời điểm nào; so sánh quy định cũ và nội dung được sửa đổi bổ sung; và chỉ ra các nội dung sửa đổi bổ sung cụ thể đến từng câu, từng chữ, từng cụm từ (được in nghiêng).

Hội Tư vấn thuế Việt Nam, xin trân trọng gửi tới bạn đọc ấn phẩm này và hy vọng cuốn sách sẽ là cẩm nang giúp bạn đọc hiểu các thay đổi về thuế TNDN một cách thuận tiện, dễ dàng và mang tính hệ thống.

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi các thiếu sót, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, phản hồi của bạn đọc để sản phẩm có chất lượng hơn, hiệu quả hơn.

Giá sách: 200.000đ/cuốn, Hội viên sẽ được giảm 25% tính trên giá bìa

 

ĐĂNG KÍ MUA SÁCH TẠI ĐÂY


Theo VTCA